Årsmöte för Kårsta-Ekskogens Bygdegårdsförening

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte för Kårsta-Ekskogens Bygdegårdsförening.
Vi bjuder alla som har anmält sig innan fredag 15 mars på smörgåstårta.

Dagordning till årsmötet för verksamhetsåret 2024

 1. Årsmötets öppnande inklusive godkännande av dagordning
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare/rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser
 6. Revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 10. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer
 11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 12. Val av ledamöter jämte suppleanter
 13. Val av firmatecknare för föreningen
 14. Val av revisorer jämte suppleanter
 15. Val av ombud till distriktsstämma
 16. Budgetarbete för år 2024
 17. Verksamhetsplanen för år 2024
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutande
 • Åldersgräns: För all åldrar

Datum

mar 18 2024
Expired!

Tid

18:30 - 20:30
Kategori
QR Code